Privacy Policy

Privacyverklaring 
In deze Privacyverklaring wordt aangegeven welke soorten persoonsgegevens we verzamelen en hoe we die informatie gebruiken, openbaar maken en beschermen. Persoonsgegevens zijn gegevens die, alleen of in combinatie met andere gegevens, terug te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon. Deze Privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die worden verzameld door Vlieger training | advies | verzuim, in verband met de diensten die door ons worden aangeboden. Hoe wij omgaan met vertrouwelijkheid is beknopt opgenomen in onze Algemene Voorwaarden (Zie www.sylviavlieger.nl). 
U heeft een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Een uitgebreide beschrijving van uw rechten vindt u in dit document. Indien u gebruik wilt maken van uw rechten, neemt u dan contact op met Sylvia Vlieger. 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken: 
a. Vlieger training | advies | verzuim, verwerkt persoonsgegevens over u indien u gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
b. Wanneer u Sylvia Vlieger inschakelt bij onderzoeksactiviteiten, casemanagement, training en advies, dan ontvangen wij gegevens van u. Wij leggen de volgende gegevens vast: uw naam, organisatie, functie, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e- mailadres.
c. Voor specifieke opdrachten kan het waardevol zijn om de volgende bijzondere persoonsgegevens aan ons te verstrekken om zo de opdracht optimaal uit te voeren: uw geboortedatum, (mentale) gezondheid, levensbeschouwelijke overtuigingen, resultaten van beoordelingen en metingen zoals communicatie- en samenwerkingsstijl, ziekmeldingsfrequentie, leiderschapsstijl en gegevens over uw functioneren.
d. Wanneer u contact zoekt per mail, dan leggen wij de volgende gegevens vast: uw naam en e-mailadres, en de evt. in uw mail vermelde adresgegevens en telefoonnummers.
e. Wij kunnen ook persoonsgegevens over u ontvangen via informatie van collega’s en leidinggevenden. De soorten persoonsgegevens die we kunnen verzamelen van dergelijke bronnen zijn onder andere informatie over: uw functioneren, hoe anderen over u denken in de samenwerking binnen de organisatie. 

1.
Toestemming
 Door het gebruik van producten en/of diensten van Vlieger training | advies | verzuim of anderzijds contact te zoeken stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. 

2. Doeleinden van de gegevensverwerking
 Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van naamsbekendheid van de organisatie. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld de volgende doelen: 
om u te bellen en mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren 
om u te ondersteunen bij het realiseren van uw leerdoelen 
om u te informeren over relevante ontwikkelingen. 

1.
Bewaartermijn
 We bewaren uw gegevens niet langer dan voor optimale dienstverlening wenselijk is, met in achtneming van wetgeving en rekening houdende met de behoefte om verouderde, ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid. We behandelen uw persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring. 

2. Delen met anderen
 Gegevens worden niet in enige wijze, noch individueel, noch geaggregeerd, aan derden verstrekt, tenzij met uw instemming of tenzij Vlieger training | advies | verzuim, hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. 

3. Beveiliging
 Vlieger training | advies | verzuim, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met ons op via info@sylviavlieger.nl.

4. Klachten
 Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de omgang met uw privacygegevens, dan verzoeken wij contact op te nemen met Sylvia Vlieger via info@sylviavlieger.nl. 

5. Aanpassen Privacyverklaring
 Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website http://www.sylviavlieger.nl te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.