Algemene Voorwaarden
Regelende de rechtsverhouding tussen Vlieger training | advies | verzuim en haar opdrachtgevers
1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Vlieger training | advies | verzuim: eenmanszaak voor advies, training en (verzuim)coaching.
• de opdrachtgever: de wederpartij, werkgevers of particulieren.
• de opdracht: een overeenkomst voor verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd verrichtingen voortkomen.
2. Toepasselijkheid
1. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Vlieger training | advies | verzuim en de opdrachtgever zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een offerte of (opdracht)bevestiging c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden van Vlieger training | advies | verzuim heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele eigen algemene voorwaarden.
3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. De offertes en aanbiedingen van Vlieger training | advies | verzuim zijn vrijblijvend, ook ten aanzien van de daarin genoemde prijzen en andere voorwaarden. Dit betekent dat de offertes en aanbiedingen niet anders zijn dan een aanbod tot het doen van een tegenaanbod.
2. Een overeenkomst tussen Vlieger training | advies | verzuim en de opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de offerte door de opdrachtgever of een schriftelijke bevestiging van Vlieger training | advies | verzuim van een opdracht van de opdrachtgever.
3. Als acceptatie van een offerte voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Vlieger training | advies | verzuim schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk hebben bevestigd.

4. Annulering
1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip plaats te vinden.
2. Voor annulering van trainingen gelden de volgende voorwaarden: Bij annulering tot 28 kalenderdagen voor aanvang is de opdrachtgever geen kosten verschuldigd, binnen 28 tot 8 dagen voor aanvang van de training 50% van de kosten voor de training en bij verschuiving binnen 7 dagen voor aanvang van de training het volledige bedrag.
3. Wanneer annulering niet of te laat plaats vindt, is Vlieger training | advies | verzuim gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort zijn recht op betaling van alle gemaakte kosten in deze.
4. Vlieger training | advies | verzuim is in redelijkheid gerechtigd een geplande afspraak te wijzigen wat betreft locatie en/of tijdstip. Vlieger training | advies | verzuim zal dit dan uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar dienen te maken, waarbij voor de locatie maximaal 1 uur reistijd (enkele reis) wordt aangehouden.
5. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
1. Alle informatie betreffende de opdrachtgever of een werknemer van de opdrachtgever die Vlieger training | advies | verzuim verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt niet verstrekt aan niet aan derden, tenzij Vlieger training | advies | verzuim ingevolge een wettelijk voorschrift daartoe verplicht is of Vlieger training | advies | verzuim hiertoe toestemming heeft verkregen.
2. Vlieger training | advies | verzuim zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
3. Persoonsgegevens worden op behoorlijke, rechtmatige en transparante manier verwerkt en zijn uitsluitend bedoeld voor inhoudelijk gebruik. Communicatie over deze gegevens geschiedt uitsluitend in overeenstemming met betrokkenen. Persoonsgegevens worden beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen in het kader van de wet op de privacy. Gegevens kunnen op verzoek van de cliënt worden ingezien of eerder worden verwijderd. Een toelichting is de vinden in onze privacyverklaring (zie www.sylviavlieger.nl).
6. Facturering en betaling
1. Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief btw.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, Vlieger training | advies | verzuim.
3. Bij een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Vlieger training | advies | verzuim is gerechtigd zijn verplichting tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, op te schorten. Vlieger training | advies | verzuim zal de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van voornoemde opschorting van zijn dienstverlening. De opdrachtgever is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Hieronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
7. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van Vlieger training | advies | verzuim coaching is sprake van een inspanningsverplichting.
2. Vlieger training | advies | verzuim geeft op geen enkele wijze een garantie af, noch is Vlieger training | advies | verzuim coaching op enige wijze aansprakelijk voor complicaties die zich ten tijde van, of na uitvoering van zijn dienstverlening bij de opdrachtgever c.q. werknemers van de opdrachtgever voordoen en die niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Vlieger training | advies | verzuim. Vlieger training | advies | verzuim is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. Vlieger training | advies | verzuim is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever of een werknemer van de opdrachtgever door Vlieger training | advies | verzuim verstrekte mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van Vlieger training | advies | verzuim voor schade voortvloeiend uit de door Vlieger training | advies | verzuim – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht.
5. De opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij Vlieger training | advies | verzuim aansprakelijk wil stellen.

8. Toepasselijk recht en geschillen
Op de dienstverlening van Vlieger training | advies | verzuim is het Nederlands recht van toepassing